Junta de Govern Local de 8 de març de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 4 de març de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 8 de març de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 22 de febrer de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències ocupació domini públic
 4. Concessió targetes d’aparcament individual per a persones amb discapacitat
 5. Aprovació l’expedient d’alienació directa i dels plecs de condicions que han de regir la venda de bens mobles declarats no utilitzable
 6. Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars, l’expedient de contractació i l’obertura del procediment d’adjudicació del servei de manteniment del maquinari i programari informàtic de l’Ajuntament de Folgueroles
 7. Adhesió a la tercera prorroga de l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
 8. Certificació número 2 i última de les obres del projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici del pavelló poliesportiu de Folgueroles
 9. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants març 2022
 10. Acceptació concessió de fons de prestació del catàleg de serveis 2022 de la Diputació de Barcelona
 11. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 12. Donar compte relació comunicacions presentades
 13. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 23.03.2022 | 14:42