Junta de Govern Local de 8 de juny de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 4 de juny de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 8 de juny de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 31 de maig de 2021)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicència divisió horitzontal
 4. Llicència activitats
 5. Llicències ocupació via pública
 6. Concessió targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Exp 2021 278)
 7. Acceptar la donació del fons de l’Ateneu de Folgueroles amb destí a l’Arxiu Municipal de Folgueroles
 8. Contracte menor redacció projecte substitució coberta edifici pavelló vell
 9. Pròrroga contractació servei de prevenció i control de la legionel·losi en equipament i instal·lacions municipals de Folgueroles
 10. Acceptació subvencions del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona per l’any 2021
 11. Desistiment sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per fomentar el contracte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per portar en Jaume Cabre i nova sol·licitud per portar en Pep Coll
 12. Liquidació taxa serveis llar d’infants mes de juny 2021
 13. Devolució fiança per garantir restitució possibles danys sobre el domini públic (Exp. 2021 39)
 14. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 15. Ratificació Decret modificació termini presentació sol·licituds contractació temporal encarregats piscines
 16. Donar compte relació comunicacions presentades
 17. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 03.11.2023 | 15:03