Junta de Govern Local de 8 de febrer de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 4 de febrer de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 8 de febrer de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 25 de gener de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències ocupació domini públic
 4. Aprovació definitiva canvi de modalitat del sistema d’actuació urbanística en el sector urbanitzable delimitat SUD04 de Folgueroles
 5. Aprovació prèvia projecte d’actuació específica per la construcció d’una planta de biogàs a l’explotació ramadera el Raurell de Folgueroles (Exp. 2021 317)
 6. Iniciar expedient per la contractació del servei de manteniment del maquinari i del programari informàtic de l’Ajuntament de Folgueroles
 7. Contracte menor subministrament segadora
 8. Altes, baixes i modificacions concessió drets funeraris
 9. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants febrer 2022
 10. Padró taxa manteniment apartat de correus any 2022
 11. Acceptació de la donació d’una col·lecció de fotografies dels pastores de Folgueroles amb destí a l’arxiu municipal de Folgueroles
 12. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 13. Donar compte relació comunicacions presentades
 14. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 04.02.2022 | 13:36