Junta de Govern Local de 6 de juliol de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 2 de juliol de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 6 de juliol de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 22 de juny de 2021)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicència segregació (Exp. 2021/291)
 4. Llicència divisió horitzontal (Exp. 2021/240)
 5. Llicència activitats
 6. Llicències ocupació domini públic
 7. Contractació de les obres del projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici del pavelló poliesportiu de Folgueroles
 8. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de substitució de la coberta del pavelló vell
 9. Rectificació error material acord Junta de Govern Local de data   contracte menor redacció projecte substitució coberta edifici pavelló vell
 10. Bases i convocatòria concurs públic per a la selecció per proveir la contractació temporal d’un conserge
 11. Conveni ús de la Casa del Mestre, equipament socio-juvenil, per l’Associació Juvenil Esplai el Creixent
 12. Adhesió conveni entre l’Agència Tributaria i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari
 13. Aprovació conveni concessió recurs tècnic per la Diputació de Barcelona, per a la realització de l’actuació Mapa de patrimoni cultural de Folgueroles
 14. Concessió subvencions nominatives a CF Folgueroles i Associació La Cuca Fera Folgueroles per material sanitari de desinfecció COVID-19 pels casals d’estiu
 15. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 16. Donar compte relació comunicacions presentades
 17. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 27.10.2021 | 08:16