Junta de Govern Local de 30 de març de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 24 de març de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 30 de març de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 16 de març de 2021)
 2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
 3. Llicències activitats
 4. Llicències ocupació domini públic
 5. Contracte menor obres modificació climatització edifici centre de dia
 6. Ampliació termini per a l’execució de les obres d’execució del projecte bàsic i executiu pavelló poliesportiu
 7. Devolució aval contracte servei de neteja de diverses dependències municipals de l’Ajuntament de Folgueroles, 2016-2019
 8. Certificacions d’obra del projecte bàsic i executiu del pavelló poliesportiu de Folgueroles
 9. Sol·licitud assessorament jurídic en la gestió de recursos humans a la Diputació de Barcelona
 10. Acceptació concessions de fons de prestació en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023
 11. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
 12. Propostes regidories com assumpte sobrevinguts
Darrera actualització: 20.04.2021 | 10:52