Junta de Govern Local de 30 de juny de 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 25 de juny de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 30 de juny de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 16 de juny de 2020)
  2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
  3. Sol·licitud de subvencions del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per l'any 2020.
  4. Adjudicació contractació del servei de neteja de diverses dependències municipals amb caràcter reservat a centres especials de treball d'inciativa social.
  5. Pròrroga contractació servei de prevenció i control de la legionel·losi en equipament i instal·lacions municipals de Folgueroles
  6. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
  7. Propostes regidories
Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:49