Junta de Govern Local de 28 febrer de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 24 de febrer de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 28 de febrer de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 14 de febrer de 2023)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències d’us privatiu
 4. Adjudicació contractació del subministrament de biocombustible per a calderes de biomassa a l’Institut escola Mossèn Cinto de Folgueroles
 5. Adhesió de l’Ajuntament de Folgueroles al model de quadre de classificació de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya
 6. Padró per la conservació de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, exercici 2023
 7. Bonificacions ICIO expedients obres
 8. Devolució aval per garantir la restitució de possibles danys sobre el domini públic. Expedient 2021 432
 9. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 10. Donar compte relació comunicacions presentades
 11. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 15.03.2023 | 13:05