Junta de Govern Local de 28 de juny de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 21 de juny de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 28 de juny de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de les actes de les sessions anteriors (Junta de Govern Local ordinària del 14 de juny de 2022 i extraordinària del 16 de juny de 2022)
  2. Llicències ocupació domini públic
  3. Classificació propostes presentades per a la contractació del servei de redacció del Pla Parcial Urbanístic, Projecte de Reparcel.lació i Projecte d’Urbanització del Sector SUD04 de Folgueroles
  4. Adjudicació contractació del servei de prevenció i control de la legionel·losi en equipaments i instal·lacions municipals de Folgueroles
  5. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
  6. Donar compte relació comunicacions presentades
  7. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts

 

Darrera actualització: 14.07.2022 | 13:51