Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 21 de desembre de 2021, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 28 de desembre de 2021 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 14 de desembre de 2021)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències ocupació domini públic
 4. Conveni amb el Servei Català de Salut per la disposició del consultori
 5. Encàrrec a la Mancomunitat la Plana del projecte corresponent a la subvenció del Pacte d'Estat contra la violència de gènere per a l'exercici 2021
 6. Declaració bens no utilizables
 7. Modificacions concessió de drets funeraris
 8. Ampliació termini per a l'execució de les obres d'execució del projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'edifici del pavelló poliesportiu de Folgueroles
 9. Certificació número 1 de les obres del projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'edifici del pavelló poliesportiu de Folgueroles
 10. Devolució ICIO per obra denegada i compensació ingressos 2021 493
 11. Liquidació del cànon de concessió aigua 3r trimestre 2021
 12. Acceptació subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona dins del Programa sectorial d'actuacions per a fer front a l'emergència climàtica
 13. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 14. Donar compte relació comunicacions presentades
 15. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 03.11.2023 | 14:59