Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 23 de setembre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 27 de setembre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 13 de setembre de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències ocupació domini públic
 4. Ampliació termini per a l’execució de les obres del projecte bàsic i executiu de substitució de la coberta del pavelló vell de Folgueroles
 5. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Folgueroles, per al desenvolupament del projecte pràctic, per al curs 2022-2023
 6. Atorgament subvencions per concessió directa a la Fundació Jacint Verdaguer, exercici 2022
 7. Atorgament subvenció nominativa per concessió directa per la producció de la pel·lícula Canigó 1883
 8. Sol·licitud subvencions es espècie per fomentar el contracte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors de l’àmbit de les lletres (CLT086) a la Generalitat de Catalunya
 9. Bonificacions ICIO comunicació prèvia d’obres
 10. Devolució ingressos indeguts
 11. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 12. Donar compte relació comunicacions presentades
 13. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 13.10.2022 | 14:46