Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 23 de desembre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 27 de desembre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 

1.    Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 13 de desembre de 2022)
2.    Llicències urbanístiques
3.    Modificació acord innecessarietat llicència de parcel.lació, expedient 2022/528
4.    Conveni interadministratiu de col.laboració per al servei de trasllat de mostres biològiques
5.    Bases i convocatòria de les places d’estabilització de l’ocupació temporal
6.    Atorgament subvencions per concessió directa a la Fundació l’Esquerda i l’Institut Jaume Callís
7.    Devolució aval llicència taxi 2022 550
8.    Devolució ICIO i aval per renúncia obra 2019 260
9.    Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
10.   Donar compte relació comunicacions presentades
11.   Propostes regidories com assumptes sobrevinguts

Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:43