Junta de Govern Local de 27 d'abril de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 21 d'abril de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 27 d'abril de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 13 d’abril de 2021)
 2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
 3. Llicència divisió horitzontal
 4. Llicències ocupació domini públic
 5. Bases i convocatòria concurs públic per a la selecció per proveir la contractació temporal d’un director i dos monitors de lleure
 6. Adjudicació contractació del subministrament de biocombustible per a calderes de biomassa a l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles
 7. Contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment per a la contractació del servei de socorrisme a la piscina municipal
 8. Concessió targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Exp. 2021_221)
 9. Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats educatives, culturals, socials i esportives
 10. Convocatòria per a la concessió d’ajudes per als treballadors autònoms i comerços de Folgueroles afectats econòmicament per la crisis sanitària de la Covid-19
 11. Acceptació concessions subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023
 12. Liquidació del cànon de concessió servei d’abastament domiciliari d’aigua corresponent al quart trimestre de 2020
 13. Certificacions d’obra del projecte bàsic i executiu del pavelló poliesportiu de Folgueroles
 14. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
 15. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 14.05.2021 | 14:51