Junta de Govern Local de 26 de maig de 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 21 de maig de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 26 de maig de 2020 a les 19’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb el que regula la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020 de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmic, la sessió es celebrarà a distància per mitjans electrònics, ja que concorre una situació de força major i de greu risc col·lectiu, al haver-se declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, d’acord amb el que disposa l’article quart, apartats b) i d), de la Llei Orgànica 4/1981, de 1 de juny.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 12 de maig de 2020)
 2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
 3. Llicències ús privatiu
 4. Prorroga termini del contracte del servei de manteniment del maquinari i del programari informàtic de l’Ajuntament de Folgueroles
 5. Iniciar expedient per a la contractació del servei de control horari del personal de l’Ajuntament de Folgueroles
 6. Iniciar expedient per a la contractació de les obres del projecte per la renovació de xarxes antigues en baixa del terme municipal de Folgueroles
 7. Contracte menor retirada i formació reductors de velocitat
 8. Classificació propostes presentades per a la contractació del servei de neteja de diverses dependències municipals amb caràcter reservat a centres especials de treball d’iniciativa social
 9. Bases i convocatòria concurs públic per a la selecció per proveir la contractació temporal de tres llocs de treball de monitors de lleure
 10. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, PC de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona, línia 1, curs 2017-2018
 11. Sol·licitud de subvenció per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona pel període 2018-2019, a la Diputació de Barcelona (20/X/282575)
 12. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, PC de garantiadel benestar social 2020 (codi 20/X/288173)
 13. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
 14. Propostes regidories
Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:50