Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 22 de juliol de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 26 de juliol de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 12 de juliol de 2022)
 2. Aprovació inicial Pla especial urbanístic per a l’ordenació de l’activitat d’hípica
 3. Aprovació prèvia Projecte d’actuació específica E-Distribucion Redes Digitales (Exp 2021 213)
 4. Aprovació prèvia Projecte d’actuació específica E-Distribucion Redes Digitales (Exp 2021 374)
 5. Aprovació expedient d’alienació directa i plecs de condicions que han de regir la venda de bens mobles declarats no utilitzables
 6. Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió per promoció interna d’un lloc de treball de tècnic/a de gestió i un altre d’administratiu/va
 7. Llicència d’ús apartat de correus número 3
 8. Bonificacions ICIO comunicació prèvia d’obres
 9. Devolució aval per garantir la restitució de possibles danys sobre el domini públic (Exp. 2021 319)
 10. Devolució aval contracte de consultoria i assistència consistent en la redacció del projecte bàsic i executiu “Reforma i ampliació d’edifici polivalent per activitats culturals”
 11. Devolució ingressos indeguts
 12. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 13. Donar compte relació comunicacions presentades
 14. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts

 

Darrera actualització: 14.09.2022 | 13:17