Junta de Govern Local de 25 d'octubre de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 21 d'octubre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 25 d'octubre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 11 d’octubre de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Contracte menor condicionament acústic primer pis Centre Cultural
 4. Resolució del contracte administratiu del servei de socorrisme entre l’empresa Fitness Project Center SL i l’Ajuntament de Folgueroles
 5. Autorització transmissió llicència taxi
 6. Liquidació del cànon de concessió aigua primer trimestre 2022
 7. Acceptació ajut econòmic per a la realització de l’actuació Instal.lacions d’autoconsum fotovoltaic a Folgueroles, en el marc del Programa Sectorial Renovables 2030 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023
 8. Subvencions Diputació de Barcelona executades per ens instrumental
 9. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 10. Donar compte relació comunicacions presentades
 11. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:45