Junta de Govern Local de 25 de maig de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 19 de maig de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 25 de maig de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 11 de maig de 2021)
  2. Llicències urbanístiques
  3. Llicència divisió horitzontal
  4. Llicències ocupació via pública
  5. Contracte menor socorristes piscines municipals
  6. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
  7. Donar compte relació comunicacions presentades
  8. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 11.06.2021 | 09:42