Junta de Govern Local de 25 d'abril de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 20 d'abril de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 25 d'abril de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l'acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 13 d'abril de 2023)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Concessió targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Exp 2023 275)
 4. Contracte menor obres de subministrament i col.locació del fals sostre a l’escenari del pavelló vell
 5. Iniciar expedient per a la contractació dels serveis de salvament i socorrisme, serveis esportius, recepció i consergeria, manteniment i neteja de la piscina municipal d’estiu de Folgueroles
 6. Adhesió a l’acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d’obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.2021.05). Contractació serveis enginyeria obres enllumenat públic de Folgueroles
 7. Acceptació subvenció per les obres de subministrament i col·locació del fals sostre a l’escenari del pavelló vell, concedida per la Diputació de Barcelona
 8. Acceptació concessió de fons de prestació del catàleg de serveis 2023 de la Diputació de Barcelona
 9. Bonificació ICIO expedients obres
 10. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 11. Donar compte relació comunicacions presentades
 12. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:39