Junta de Govern Local de 24 d'agost de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 23 d'agost de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 24 d'agost de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 20 de juliol de 2021 i Junta de Govern Local extraordinària urgent del 23 de juliol de 2021)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències ocupació domini públic
 4. Baixa activitat herbolisteria i dietètica ubicada al carrer Josep Ma. Casacuberta cantonada amb carrer Cabrera. Expedient 3/2008 (2021 307)
 5. Liquidació quota matrícula serveis Taxa llar d’infants mes de juliol 2020
 6. Modificació concessió de drets funeraris
 7. Sol·licitud de subvencions per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris a la Generalitat de Catalunya
 8. Devolució ingressos indeguts de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i instal.lacions esportives municipals i de la Taxa per la prestació del servei de casa d’estiu-casal jove.
 9. Devolució aval per garantir la restitució de possibles danys sobre el domini públic per l’obra d’enderroc d’edifici existent al carrer Major, 42. Expedient 2021/118
 10. Certificacions d’obra del projecte bàsic i executiu del pavelló poliesportiu a Folgueroles
 11. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 12. Ratificacions Decrets d’Alcaldia número 2021/145 i 2021/148
 13. Donar compte relació comunicacions presentades
 14. Donar compte Decret contractació obres adequació acústica Centre Cultural
 15. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 27.10.2021 | 08:16