Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 19 de novembre de 2021, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 23 de novembre de 2021 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 9 de novembre de 2021)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències ocupació domini públic
 4. Conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (mitjançant el Museu d’Història de Catalunya i l’àrea de monuments i jaciments), el Museu de Terrassa, el Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, el Museu Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet, el Museu d’Història de la ciutat de Girona, el Museu d’Història dels Jueus de Girona, el Museu Comarcal de Cervera, el Museu d’Història de Cambrils, el Museu de l’Hospitalet, la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, el Museu de Tortosa, el Museu de Mataró, el Museu de Sant Cugat per a l’establiment i desenvolupament de la Xarxa de museus d’Història i monuments de Catalunya.
 5. Canvi de modalitat del sistema d’actuació urbanística en el sector urbanitzable delimitat SUD04 de Folgueroles
 6. Atorgament subvenció per concessió directa a la Fundació l’Esquerda
 7. Sol·licitud de subvenció programa específic de resiliència local a la Diputació de Barcelona. Expedient 2021 451
 8. Bonificacions Impost sobres construccions, instal.lacions i obres
 9. Devolució aval per garantir la restitució de possibles danys sobre el domini públic. Expedient 2021 188
 10. Aprovació relacions 20003 20002 de crèdits incobrables
 11. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 12. Donar compte relació comunicacions presentades
 13. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 22.12.2021 | 10:45