Junta de Govern Local de 23 de maig de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 19 de maig de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 23 de maig de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 9 de maig de 2023)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències d’us privatiu
 4. Document inicial estratègic del Pla Especial urbanístic per la construcció d’una planta de biogàs a l’explotació ramadera “El Raurell”
 5. Revocació dels instruments de gestió urbanística del Pla Parcial de l’antic SUD3 i SUD4 de Folgueroles i actuacions per iniciar la tramitació dels instruments de gestió dels nous sectors SUD3 i SUD4
 6. Projecte per la substitució de la gespa artificial del Camp de Futbol
 7. Modificació projecte bàsic i executiu de reforma parcial de la planta baixa per a l’habilitació d’un punt jove a l’edifici de Can Dachs
 8. Iniciar expedient per a la contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de reforma parcial de la planta baixa per a l’habilitació d’un punt jove a l’edifici de Can Dachs
 9. Conveni de col.laboració entre el Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Folgueroles en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra
 10. Devolució de la garantia del contracte del servei de prevenció i control de la legionel·losi en equipaments i instal·lacions municipals
 11. Concessió subvenció nominativa a l’Institut Escola Mossèn Cinto, exercici 2023
 12. Acceptació subvencions del catàleg 2023 del Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023
 13. Bonificació ICIO expedients obres
 14. Devolució ingressos indeguts
 15. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 16. Donar compte relació comunicacions presentades
 17. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:39