Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 17de setembre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 22 de setembre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 8 de setembre de 2020)
 2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
 3. Llicències d’ús privatiu domini públic
 4. Conveni de col·laboració amb Array Plàstic S.L. per la prestació del servei de vetllador/a escolar a l’Escola Mossèn Cinto
 5. Certificacions d’obra del Projecte bàsic i executiu del Pavelló poliesportiu a Folgueroles
 6. Conformitat amb el programa general d’inversions concedit per la Diputació de Barcelona, expedient 2020 295
 7. Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats educatives, culturals, socials i esportives
 8. Devolució aval per garantir la restitució de possible danys sobre el domini públic per l’obra de construcció d’un cobert destinat a garatge al carrer Ricardera, 11 (Exp 2019 221)
 9. Liquidació Taxa serveis llar d’infants matrícula i mes de setembre 2020
 10. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
 11. Propostes regidories
Darrera actualització: 17.09.2020 | 14:29