Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 18 de novembre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 22 de novembre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 8 de novembre de 2022)
  2. Innecessarietat llicència de parcel.lació
  3. Concessió targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Exp 2022/564)
  4. Subvenció Diputació de Barcelona executada per ens instrumental
  5. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
  6. Donar compte relació comunicacions presentades
  7. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:45