Junta de Govern Local de 22 de març de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 18 de març de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 22 de març de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 8 de març de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències ocupació domini públic
 4. Iniciar expedient per a la contractació del servei de socorrisme de les piscines municipals de Folgueroles
 5. Iniciar expedient per a la contractació del servei de redacció del Pla Parcial Urbanístic, Projecte de Reparcel.lació i Projecte d’Urbanització del Sector SUD04 de Folgueroles
 6. Acceptació cessió d’una escultura de títol “Teixint la Vida”
 7. Acceptar la donació del fons documental Amics de Verdaguer
 8. Altes, baixes i modificacions concessió drets funeraris
 9. Concessió targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (EXP 2022 194)
 10. Bases i convocatòria per la provisió mitjançant concurs oposició d’una plaça d’oficial primera manteniment espai públic, encarregat brigada
 11. Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats educatives, culturals, socials i esportives, 2022
 12. Sol·licitud de subvencions en espècie per fomentar el contracte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors de l’àmbit de les lletres (CLT086) a la Generalitat de Catalunya
 13. Sol.licitud de subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles programa.cat a la Generalitat de Catalunya
 14. Padró Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, exercici 2022
 15. Devolució ICIO obra denegada reforma i ampliació cobert. Expedient 2021 361
 16. Certificació número 2 i última de les obres del projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici del pavelló poliesportiu de Folgueroles
 17. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 18. Donar compte relació comunicacions presentades
 19. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 06.04.2022 | 14:22