Junta de Govern Local de 22 de juny de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 18 de juny de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 22 de juny de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 8 de juny de 2021)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicència activitats
 4. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del subministrament de mobiliari i equipament per la sala de lectura al Centre Cultural
 5. Contracte menor gestió i execució del procés participatiu de pressupostos participatius
 6. Contracte menor redacció projecte substitució coberta edifici pavelló vell
 7. Bases i convocatòria concurs públic per a la selecció per proveir la contractació temporal d’un conserge
 8. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 9. Aprovació liquidacions
 10. Aprovació padró taxa manteniment apartats de correu, any 2021
 11. Ratificació Decret anul·lacions autoritzacions i disposicions
 12. Donar compte relació comunicacions presentades
 13. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 08.07.2021 | 11:30