Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 18 de febrer de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 22 de febrer de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 15 de febrer de 2022)
  2. Llicències urbanístiques
  3. Llicències ocupació domini públic
  4. Aprovació definitiva canvi de modalitat del sistema d’actuació urbanística en el sector urbanitzable delimitat SUD04 de Folgueroles
  5. Adquisició de maquinària tècnica a través de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment (Exp.2018.04)
  6. Bases i convocatòria concurs públic per crear una borsa de treball de personal de neteja
  7. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
  8. Donar compte relació comunicacions presentades
  9. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:54