Junta de Govern Local de 21 de març de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 20 de març de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 21 de març de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 14 de març de 2023)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Contracte menor servei redacció projecte per canviar la gespa artificial del camp de futbol
 4. Contracte menor obres de construcció d’unes grades al camp de futbol
 5. Contractació acord marc de serveis i subministraments d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya
 6. Adhesió acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya per a la contractació d’un punt de recàrrega semi-ràpida per a vehicles elèctrics
 7. Projecte executiu xarxa de calor de la zona esportiva
 8. Concessió targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Exp. 2023/205)
 9. Acceptació concessió de fons de prestació del catàleg de serveis 2023 de la Diputació de Barcelona
 10. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 11. Donar compte relació comunicacions presentades
 12. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:40