Junta de Govern Local de 20 d'octubre de 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 16 d'octubre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 20 d'octubre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 6 d’octubre de 2020)
  2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
  3. Llicències d’ús privatiu domini públic i concessió
  4. Llicència activitats
  5. Adhesió acord marc de l’ACM de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
  6. Sol·licitud de subvencions del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per l’any 2020.
  7. Modificació concessió de drets funeraris
  8. Concessió targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Exp 2020_363)
  9. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
  10. Propostes regidories
Darrera actualització: 21.12.2020 | 17:09