Junta de Govern Local de 2 de març de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 25 de febrer de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 2 de març de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 16 de febrer de 2021)
 2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
 3. Llicències ocupació via pública
 4. Llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos (Exp.2021/77)
 5. Conveni de col.laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Folgueroles, en relació amb el Projecte de Servei Comunitari
 6. Contractació dins l’acord marc de serveis i subministraments d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01)
 7. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del subministrament de biocombustible per a calderes de biomassa a l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles
 8. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment per a la contractació de control horari del personal de l’Ajuntament de Folgueroles
 9. Liquidació definitiva indemnització per danys i perjudicis al contractista del servei de neteja pel període de suspensió del contracte amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisis sanitària de la Covid-19
 10. Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de procediment de concurrència competitiva per activitats educatives, culturals, socials i esportives
 11. Sol.licitud subvencions en el marc del Catàleg 2021-2023, Xarxa de Governs Locals 2021, de la Diputació de Barcelona
 12. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
 13. Propostes regidories com assumpte sobrevinguts
Darrera actualització: 23.03.2021 | 10:04