Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 28 de gener de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 2 de febrer de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 12 de gener de 2021)
 2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
 3. Llicències activitats
 4. Concessió drets funeraris
 5. Contractació del servei per la realització d’un Pla director de mobilitat i espai públic de Folgueroles
 6. Ratificació Decret acceptació ajut del Programa Específic Treball, Talent i Tecnologia en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, de la Diputació de Barcelona
 7. Devolució avals
 8. Devolució ingressos indeguts
 9. Liquidació taxa serveis llar d’infants mes de gener 2021
 10. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
 11. Propostes regidories com assumpte sobrevinguts
Darrera actualització: 03.11.2023 | 15:06