Junta de Govern Local de 19 d'octubre de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 15 d'octubre de 2021, s'ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 19 d'octubre de 2021 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l'acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local Ordinària del 28 de setembre de 2021)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències ocupació domini públic
 4. Llicències apartats de correus
 5. Iniciar expedient per a l'aprovació d'un reglament regulador d'ús de les instal·lacions esportives municipals de Folgueroles
 6. Liquidació del cànon de concessió aigua 2n trimestre 2021
 7. Devolució ingressos indeguts comunicació prèvia d'obres. Expedient 2021 381
 8. Devolució aval Lot.1 del contracte de servei d'assistència tècnica per la revisió del Pla d' Ordenació Urbanística municipal de Folgueroles. Expedient 2018 10055
 9. Devolució avals Lot 2 i 3 del contracte de servei d'assistència tècnica per la revisió del Pla d'Ordenació  urbanística municipal de Folgueroles. Expedient 2018 10055 
 10. Sol·licitud de subvenció per fomentar la identificació  i l'esterilització dels animals de companyia a la Generalitat de Catalunya. Exp. 2021 431
 11. Atorgament subvenció per concessió directa a la Fundació Jacint Verdaguer, exercici 2021   
 12. Liquidació quota serveis i menjador Llar d' infants tarifa octubre 2021
 13. Bonificació ICIO
 14. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 15. Ratificacions Decrets 2021/177 i 2021/185
 16. Donar compte relació comunicacions presentades
  Propostes regidories com assumptes sobrevinguts                                                                                                                                                                                                                                                                  
Darrera actualització: 03.11.2023 | 15:01