Junta de Govern Local de 17 de maig de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 13 de maig de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 17 de maig de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 10 de maig de 2022)
  2. Llicències urbanístiques
  3. Llicències ocupació domini públic
  4. Iniciar procediments esmena de defectes o mancances d’activitat
  5. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del servei de neteja de diverses dependències municipals de l’Ajuntament de Folgueroles
  6. Concessió targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Exp. 2022 305)
  7. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
  8. Donar compte relació comunicacions presentades
  9. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 07.06.2022 | 17:17