Junta de Govern Local de 17 de gener de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 13 de gener de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 17 de gener de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 27 de desembre de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicència parcel·lació urbanística, expedient 2022/174
 4. Llicència parcel·lació urbanística, expedient 2022/625
 5. Rectificació errors llicència de parcel·lació, expedient 528/2022
 6. Dispensa garantia fraccionament pagament deute llicència 2021/254
 7. Bonificacions ICIO expedients obres
 8. Llicències d’us privatiu
 9. Incoar expedient resolució del contracte de subministrament de biocombustible per a calderes de biomassa a l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles
 10. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del subministrament de biocombustible per a calderes de biomassa a l’Institut Escola Mossèn Cinto de Folgueroles
 11. Contracte menor servei assistència estudi i plecs gestió piscina municipal
 12. Concessió drets funeraris columbari número 6
 13. Liquidació cànon concessió aigua 3r trimestre 2022
 14. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants de gener 2023
 15. Acceptació subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, dins el programa específic de resiliència local 3.0
 16. Sol.licitud de subvencions del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per l’any 2023
 17. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 18. Donar compte relació comunicacions presentades
 19. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 02.02.2023 | 11:48