Junta de Govern Local de 16 de juny de 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 11 de juny de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 16 de juny de 2020 a les 19’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb el que regula la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020 de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmic, la sessió es celebrarà a distància per mitjans electrònics, ja que concorre una situació de força major i de greu risc col·lectiu, al haver-se declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, d’acord amb el que disposa l’article quart, apartats b) i d), de a Llei Orgànica 4/1981, de 1 de juny

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 9 de juny de 2020)
  2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
  3. Contracte menor servei socorristes piscines municipals
  4. Contracte menor manteniment piscines municipals
  5. Contracte menor contracte accés a les piscines municipals
  6. Taxa servei llar infants juny 2020
  7. Concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat
  8. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
  9. Propostes regidories
Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:49