Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 11 de febrer de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 15 de febrer de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 25 de gener de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicència primera ocupació
 4. Subsanació error material llicència de segregació expedient 2021 526
 5. Llicències ocupació domini públic
 6. Aprovació definitiva canvi de modalitat del sistema d’actuació urbanística en el sector urbanitzable delimitat SUD04 de Folgueroles
 7. Aprovació prèvia projecte d’actuació específica per la construcció d’una planta de biogàs a l’explotació ramadera el Raurell de Folgueroles (Exp. 2021 317)
 8. Iniciar expedient per la contractació del servei de manteniment del maquinari i del programari informàtic de l’Ajuntament de Folgueroles
 9. Contracte menor subministrament segadora
 10. Altes, baixes i modificacions concessió drets funeraris
 11. Concessió subvenció nominativa a l’Institut Escola Mossèn Cinto, exercici 2022
 12. Padró taxa manteniment apartat de correus any 2022
 13. Acceptació de la donació d’una col·lecció de fotografies dels pastores de Folgueroles amb destí a l’arxiu municipal de Folgueroles
 14. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 15. Donar compte relació comunicacions presentades
 16. Donar compte decret aprovació liquidació quota serveis i menjador llar d’infants febrer 2022
 17. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 03.03.2022 | 11:38