Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 10 de desembre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 15 de desembre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

Ordre del dia

 1. Esborrany de les actes de les sessions anteriors (Junta de Govern Local ordinària de l‘1 de desembre de 2020)
 2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
 3. Arxiu expedient d’ordre d’execució carrer Ricardera 26
 4. Canvi de nom d’una activitat de sala de ball amb bar i servei de tapes i entrepans freds i calents del registre sanitari municipal d’activitats alimentàries de l’ajuntament de Folgueroles (expedient 2020 435)
 5. Adhesió a l’acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01)
 6. Adhesió a l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.02)
 7. Iniciar l’expedient per la contractació del subministrament biocombustible per a calderes de biomassa a l’escola mossèn Cinto de Folgueroles.
 8. Liquidació definitiva indemnització per danys i perjudicis al contractista del servei de neteja pel període de suspensió del contracte amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisis sanitària de la Covid-19
 9. Concessió ajuts econòmics en el marc de les bases reguladores en règim de concurrència competitiva per activitats educatives, culturals, socials i esportives, anys 2020
 10. Certificacions d’obra del Projecte bàsic i executiu del Pavelló poliesportiu a Folgueroles
 11. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
 12. Propostes regidories
Darrera actualització: 07.01.2021 | 12:36