Junta de Govern Local de 14 febrer de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 10 de febrer de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 14 de febrer de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 31 de gener de 2023)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències d’us privatiu
 4. Conveni de col·laboració entre el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona i l’Ajuntament de Folgueroles, relatiu al foment de l’ús públic i les tasques d’informació de l’espai natural de les Guilleries-Savassona
 5. Addenda al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Folgueroles relatiu a l’assumpció de les despeses que deriven del funcionament de l’Institut Escola Mossèn Cinto
 6. Resolució contracte subministrament de biocombustible per a calderes de biomassa a l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles
 7. Projecte bàsic i executiu de reforma parcial de la planta baixa per a l’habilitació d’un punt jove a l’edifici de Can Dachs
 8. Inici expedient de retirada de vehicle abandonat a la plaça de la Ricardera (exp. 2023/96)
 9. Concessió llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos (Exp. 2023/125)
 10. Concessió duplicat targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Exp 2020/340)
 11. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants de febrer 2023
 12. Compte de la Gestió Recaptatòria de l’Organisme de Gestió Tributària corresponent a l’exercici 2022
 13. Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats educatives, culturals, socials i esportives, 2023
 14. Bonificacions ICIO expedients obres
 15. Devolució aval per garantir la restitució de possibles danys sobre el domini públic. Expedient 2021 94
 16. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 17. Donar compte relació comunicacions presentades
 18. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:40