Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 9 de juliol de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 14 de juliol de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 30 de juny de 2020)
 2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
 3. Llicències d’ús privatiu temporal de domini públic
 4. Nomenament representant davant el Consell Esportiu d’Osona
 5. Aprovació Plecs de Clàusules administratives particulars, expedient de contractació i obertura del procediment d’adjudicació del Projecte per la renovació de xarxes antigues en baixa del terme municipal de Folgueroles
 6. Modificació Pla de verificació d’activitats de Folgueroles
 7. Contracte menor servei verificacions activitats
 8. Acceptació subvenció programa sectorial per la millora de camins municipals, expedient 2020 248
 9. Certificació 3 Lot 3 d’obra del Projecte bàsic i executiu del Pavelló poliesportiu a Folgueroles
 10. Devolució aval obres
 11. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
 12. Propostes regidories
Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:49