Junta de Govern Local de 14 de desembre de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 10 de desembre de 2021, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 14 de desembre de 2021 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 23 de novembre de 2021)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències ocupació domini públic
 4. Bonificacions Impost sobres construccions, instal.lacions i obres
 5. Devolució aval per garantir la restitució de possibles danys sobre el domini públic. Expedient 2021 188
 6. Conveni de cooperació per a la implantació i execució del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona
 7. Prorroga contracte de gestió, mitjançant concessió dels servei públic municipal d’atenció integral a la gent gran a l’àmbit rural
 8. Classificació propostes presentades per a la contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de substitució de la coberta del pavelló vell de Folgueroles
 9. Declaració bens no utilitzables
 10. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants desembre 2021
 11. Acceptació subvenció per la retirada de dos nius de vespa asiàtica de la façana de l’Ajuntament. Exp. 2021/386
 12. Certificació número 1 de les obres del projecte per a la instal.lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici del pavelló poliesportiu de Folgueroles  
 13. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 14. Donar compte del cens d’edificis municipal amb amiant realitzat per la Diputació de Barcelona
 15. Donar compte relació comunicacions presentades
 16. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 12.01.2022 | 14:52