Junta de Govern Local de 13 de setembre de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 9 de setembre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 13 de setembre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de les actes de les sessions anteriors (Junta de Govern Local ordinària del 26 de juliol de 2022 i extraordinària del 5 d’agost de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Adjudicació expedient d’alienació directa de bens declarats com a no utilitzables
 4. Llicència d’ús apartat de correus número 34
 5. Concessió drets funeraris nínxol núm. 284
 6. Concessió llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos (Exp. 2022/458)
 7. Concessió targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Exp. 2022 422)
 8. Conveni de col.laboració amb Array Plàstics SL per la prestació del servei de vetllador escolar a l’Institut-Escola Mossèn Cinto
 9. Subsanació error material acord adjudicació contractació del servei de neteja de diverses dependències municipals de l’Ajuntament de Folgueroles, amb caràcter reservat a centres especials de treball d’iniciativa social
 10. Subsanació error material acord concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats educatives, culturals, socials i esportives 2022
 11. Liquidació quota matrícula serveis llar d’infants curs 2022-2023
 12. Bonificacions ICIO comunicació prèvia d’obres
 13. Devolució ingressos indeguts
 14. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 15. Donar compte relació comunicacions presentades
 16. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:49