Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 12 de desembre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 13 de desembre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de les actes de les sessions anteriors (Junta de Govern Local ordinària del 22 de novembre de 2022, Junta de Govern Local extraordinària de l’1 de desembre de 2022 i Junta de Govern Local extraordinària urgent del 7 de desembre de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències ocupació domini públic
 4. Memòria valorada i contracte menor obres millora de camins locals
 5. Contracte menor serveis enginyer per la direcció de l’actuació millora de l’eficiència de l’enllumenat públic
 6. Baixa servei apartat de correus número 33 i devolució fiança
 7. Delegació execució projecte corresponent a la subvenció del Pacte d’Estat contra la violència de gènere de l’exercici 2022, a la Mancomunitat La Plana
 8. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants de desembre 2022
 9. Devolució aval del contracte de servei de manteniment i conservació de l’enllumenat públic
 10. Devolució ICIO i aval per renúncia obra 2019 260
 11. Bonificacions ICIO comunicació prèvia d’obres
 12. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 13. Donar compte relació comunicacions presentades
 14. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 30.12.2022 | 13:10