Junta de Govern Local de 13 d'abril de 2023

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 11 d'abril de 2023, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 13 d'abril de 2023 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 21 de març de 2023)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicència de segregació d’un habitatge unifamiliar en dos habitatges unifamiliars entre mitgeres, expedient 2023 215
 4. Llicències d’ús privatiu
 5. Projecte executiu Xarxa de calor de la zona esportiva (Exp. 2023 218)
 6. Memòria valorada i contracte menor obres millora de camins locals, tram del camí de Can Pons i/o camí de la Pedrera
 7. Adhesió acord marc de subministrament d’equips per a la generació d’energia solar fotovoltaica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.03) i contractació del projecte instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 20 kw sobre la coberta de l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles
 8. Adhesió acord marc de subministrament d’equips per a la generació d’energia solar fotovoltaica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.03) i contractació del projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta del pavelló vell de Folgueroles
 9. Adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01) i contractació instal·lació punts de llum.
 10. Acceptació donació del fons de l’entitat Agrupació Sardanista de Folgueroles amb destí a l’arxiu municipal de Folgueroles
 11. Bases i convocatòria concurs públic per a la contractació temporal d’un lloc de treball d’arquitecte tècnic
 12. Conveni de col.laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Folgueroles
 13. Retirada de vehicle abandonat a la Plaça de la Ricardera (Exp. 2023 96)
 14. Liquidació quota serveis i menjador llars d’infants d’abril 2023
 15. Aprovació liquidació del cànon de concessió aigua quart trimestre 2022
 16. Retorn de la garantia del subministrament de biocombustible per a calderes de biomassa a l’escola pública Mossèn Cinto de Folgueroles
 17. Retorn de la garantia del subministrament de mobiliari i equipament pel Centre Cultural de Folgueroles
 18. Devolució aval per garantir la restitució de possibles danys sobre el domini públic per l’obra de construcció d’un garatge annex a l’habitatge existent (Exp. 2022 146)

 19. Bonificació ICIO expedients obres
 20. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 21. Donar compte relació comunicacions presentades
 22. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:40