Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 8 de juliol de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 12 de juliol de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 28 de juny de 2022)
 2. Adjudicació contractació del servei de redacció del Pla Parcial Urbanístic, Projecte de Reparcel.lació i Projecte d’Urbanització del Sector SUD04 de Folgueroles
 3. Concessió targetes d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Exp 2022/389 i 2022/390)
 4. Aprovació expedient d’alienació directa i plecs de condicions que han de regir la venda de bens mobles declarats no utilitzables
 5. Concessió de subvencions en el marc de les bases reguladores en règim de concurrència competitiva per activitats educatives, culturals, socials i esportives, any 2022
 6. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants juliol 2022
 7. Liquidació cànon concessió servei aigua corresponent al primer trimestre de l’any 2022
 8. Bonificacions ICIO comunicació prèvia d’obres
 9. Reintegrament imports avançats i no justificats
 10. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 11. Donar compte relació comunicacions presentades
 12. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts

 

Darrera actualització: 11.08.2022 | 09:37