Junta de Govern Local de 11 d'octubre de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 7 d'octubre de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 11 d'octubre de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 27 de setembre de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències ocupació domini públic
 4. Ampliació termini per a l’execució de les obres del projecte bàsic i executiu de substitució de la coberta del pavelló vell de Folgueroles
 5. Concessió targetes d’aparcament individual per a persones amb discapacitat
 6. Acceptació concessió de fons de prestació “Prevenció d’incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica” de la Diputació de Barcelona. Expedient 2022 516
 7. Bonificacions ICIO comunicació prèvia d’obres
 8. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants del mes d’octubre 2022
 9. Fraccionament pagament llicència urbanística 2021 514.
 10. Devolució aval llicència ús privatiu per utilitzar el pavelló les Alzines. Expedient 2021 443
 11. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 12. Donar compte relació comunicacions presentades
 13. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 26.10.2022 | 12:58