Junta de Govern Local de 11 de maig de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 6 de maig de 2021, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 11 de maig de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 27 d’abril de 2021)
  2. Llicències urbanístiques
  3. Desistiment llicència de segregació expedient 2021 214
  4. Llicència divisió horitzontal
  5. Bonificació ICIO
  6. Devolució aval per garantir la restitució de possibles danys sobre el domini públic per l’obra rasa de 0,4 m. d’ample x 1 m de profunditat al carrer onze de setembre, 101 (Exp 10/2018)
  7. Sol.licitud de subvencions del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per a l’any 2021. Trofeus i medalles
  8. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
  9. Donar compte relació comunicacions presentades
  10. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts

 

Darrera actualització: 03.11.2023 | 15:04