Junta de Govern Local de 10 de maig de 2022

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 6 de maig de 2022, s´ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que és durà a terme el dia 10 de maig de 2022 a les 18'00 hores D'acord amb el que disposa l'article 99.1 i 103 de text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 26 d’abril de 2022)
 2. Llicències urbanístiques
 3. Llicències ocupació domini públic
 4. Arxiu procediment esmena de defectes o mancances d’activitat
 5. Contracte menor tancament àrea aportació
 6. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del servei de neteja de diverses dependències municipals de l’Ajuntament de Folgueroles
 7. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del servei de prevenció i control de la legionel·losi en equipaments i instal·lacions municipals de Folgueroles
 8. Concessió targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat (Exp. 2022 279)
 9. Sol.licitud de subvenció per fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia a la Generalitat de Catalunya. Exp. 2022 293
 10. Acceptació subvencions del catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023
 11. Acceptació subvenció programa específic de resiliència 2.0I i sol·licitud de redistribució de fons. Exp. 2022 276
 12. Liquidació quota serveis i menjador llar d’infants maig 2022
 13. Autoritzacions, disposicions, factures i ordenació de pagaments
 14. Donar compte relació comunicacions presentades
 15. Propostes regidories com assumptes sobrevinguts
Darrera actualització: 19.05.2022 | 12:28