Junta de Govern Local de 1 de desembre de 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 25 de novembre de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 1 de desembre de 2020 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

Ordre del dia

  1. Esborrany de les actes de les sessions anteriors (Junta de Govern Local ordinària del 17 de novembre de 2020 i extraordinària urgent de 25 de novembre de 2020)
  2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
  3. Llicències activitats
  4. Llicències ocupació de domini públic
  5. Arxiu expedient d’ordre d’execució carrer Ricardera 26
  6. Concessió llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos (exp. 2020_420)
  7. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
  8. Propostes regidories
Darrera actualització: 21.12.2020 | 17:12