Ple ordinari de l'1 d'agost de 2023

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 20 de juliol de 2023, s’ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 25 de juliol de 2023 a les 20’00 hores. D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari de l’11 de juliol de 2023)
  2. Compte General de l’exercici pressupostari 2022
  3. Bonificació del 95 per cent en la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres, expedient comunicació prèvia obres número 394/2023
  4. Xifres de població a 1 de gener de 2023
  5. Modificació objecte Conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Folgueroles pel finançament de les obres de construcció del dipòsit Sant Marc i analitzadors en continu.
  6. Festes Locals de Folgueroles per a l’any 2024
  7. Proposta de nomenament del Jutge de Pau Titular

B) MOCIONS

C) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ:

  1. Donar compte de decrets de l’alcaldia des del dia 18 d’abril de 2023 al dia 17 de juliol de 2023.
  2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 13 d’abril de 2023 a data 14 de juny de 2023.
  3. Precs i preguntes

 

 

Darrera actualització: 23.11.2023 | 14:49