Ple extraordinari del 11 de juliol de 2023

Us comunico que, per Decret de l'Alcaldia de data 6 de juliol de 2023, s’ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 11 de juliol de 2023 a les 20'00 hores. D'acord amb el que disposa l'article 81.1.a del Reglament d'Organització Funcionamenti i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.D. 2568/1986 de 28 de novembre)

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació esborrany actes sessions anteriors (Ple extraordinari de 17 de juny de 2023 i Ple extraordinari urgent de 23 de juny de 2023)
 2. Periodicitat sessions Ple
 3. Creació de la Junta de Govern Local
 4. Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local
 5. Creació i designació membres de la Comissió de Comptes
 6. Nomenament representants de la corporació als òrgans col·legiats de diferents organismes
 7. Règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions regidors
 8. Donar-se per assabentat de la creació dels grups municipals
 9. Donar compte del Decret número 2023/227, de data 4 de juliol de 2023, de delegacions als regidors
 10. Donar compte del Decret número 2023/228, de data 4 de juliol de 2023, de designació dels Tinents d’Alcalde
 11. Donar compte del Decret número 2023/230, de data 4 de juliol de 2023, de delegació de competències de l’Alcalde a la Junta de Govern Local

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 23.11.2023 | 14:50