Junta de Govern Local Extraordinària de 9 de març de 2021

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 4 de març de 2021, s’ha convocat sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 9 de març de 2021 a les 18’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb la modificació de l'article 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local que regula que els òrgans col·legiats de les entitats locals, poden desenvolupar la seva activitat a distància per mitjans electrònics vàlids, sempre que els seus membre participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat, motivant expressament les circumstàncies excepcionals.

Atès que la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, fa que s'hagin d'adoptar mesures de distanciament, s'ha considerat adient fer la Junta de Govern Local per mitjans electrònics.

Ordre del dia

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 2 de març de 2021)
  2. Expedient de contractació, plecs de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del subministrament de biocombustible per a calderes de biomassa a l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles
  3. Modificació bases reguladores que han de regir el procediment d’atorgament d’ajudes per als treballadors autònoms i comerços de Folgueroles afectats econòmicament per la crisis sanitària de la Covid-19
  4. Contracte menor redacció projecte executiu per a una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic compartit sobre la coberta del nou pavelló i xarxa elèctrica de baixa tensió a diferents dependències municipals

 

Darrera actualització: 23.03.2021 | 10:12