Junta de Govern Local de 9 de juny de 2020

Us comunico que per Decret de l'Alcaldia, de data 4 de juny de 2020, s’ha convocat sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que es durà a terme el dia 9 de juny de 2020 a les 19’00 hores D’acord amb el que disposa l’article 99.1 i 103 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D’acord amb el que regula la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020 de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmic, la sessió es celebrarà a distància per mitjans electrònics, ja que concorre una situació de força major i de greu risc col·lectiu, al haver-se declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, d’acord amb el que disposa l’article quart, apartats b) i d), de a Llei Orgànica 4/1981, de 1 de juny

Ordre del dia

 1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior (Junta de Govern Local ordinària del 26 de maig de 2020)
 2. Llicències urbanístiques i assabentats en règim de comunicació
 3. Llicències activitats
 4. Inici expedients retirada vehicles abandonats
 5. Classificació propostes presentades per a la contractació del servei de neteja de diverses dependències municipals amb caràcter reservat a centres especials de treball d’iniciativa social
 6. Bases i convocatòria concurs públic per a la selecció per proveir la contractació temporal de tres llocs de treball d’encarregats/des piscines municipals
 7. Contractació serveis obertura piscines municipals
 8. Acceptació subvenció programa complementari cap municipi enrere suport integral contra Covid-19
 9. Acceptació subvencions en el marc del Catàleg Xarxa de Governs Locals 2020
 10. Retencions de crèdit, factures i ordenació de pagaments
 11. Propostes regidories
Darrera actualització: 24.11.2023 | 08:50